ПОЛОЖЕННЯ

про Атестаційну Комісію з класифікації Закладів банного спрямування.

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм утворення і загальні засади функціонування Атестаційної Комісії ( далі - АК) з класифікації Закладів Банного Спрямування (далі -ЗБС) , її компетенцію, організацію діяльності, порядок прийняття АК рішень, статус і повноваження її членів, інші положення.
1.2. У своїй роботі Комісія керується нормативно-правовими актами, нормативними документами «Асоціації Банного Бізнесу України» (далі – АББУ) та цим Положенням.

II. Механізм утворення та загальні засади функціонування Комісії
2.1.. До складу Комісії входять представники Асоціації, МГО «Міжнародної академії Банного Мистецтва, керівники провідних Банних закладів, медичні працівники, та інші (за їх згодою).
2.2. Персональний склад АК, а також зміни до нього затверджуються Асоціацією.

III. Компетенція Комісії
3.1. До компетенції Комісії належать:
3.1.1 Атестація на категорію відповідності ЗБС встановленим АББУ вимогам згідно «Показникам для оцінки рейтингів Закладів банного спрямування».
3.1.2 встановлення рівня кваліфікації;
3.1.3 розгляд заяв ЗБС, що мають намір отримати Свідоцтво;
3.1.4 видача, обґрунтована відмова у видачі чи позбавлення Свідоцтв про присвоєння категорії ( далі - Свідоцтво);
3.1.5 видача дублікатів Свідоцтв у разі їх втрати або пошкодження;
3.1.6 ведення Реєстру аттестованных ЗБС;
3.1.7 забезпечення оприлюднення списків аттестованных ЗБС що отримали Свідоцтво;
3.1.8 ініціювання внесення Асоціацією змін до цього Положення;
3.1.9 прийняття рішень стосовно організаційно - технічного, методичного,правового, іншого забезпечення її діяльності та з інших питань, що належать до компетенції Комісії.
3.2. При встановленні рівня кваліфікації Комісія керується кваліфікаційними вимогами визначеними у "Показниках для оцінки рейтингів Закладів банного спрямування".

IV. Порядок проведення атестації
4.1.. Класифікація ЗБС проводиться в три етапи:
перший етап - експертна оцінка відповідності банного комплексу вибраній категорії;
другий етап - атестація ЗБС;
третій етап - експертний контроль раніше класифікованих ЗБС.
4.2. Експертна оцінка(1-й етап) відповідності ЗБС вибраній категорії, проводиться в наступному порядку:
4.2.1 Отримання від Заявника заявки на атестацію ( при цьому заявник повинен конкретно вказати в заявці на який рівень тобто на скільки зірок, згідно з "Показниками для оцінки рейтингів ЗБС", претендує його установа).
4.2.1.1 Заявка на класифікацію закладу спрямовується в АК. До заявки додається анкета, що містить відомості про його структуру. Крім того, в анкеті повинна міститися інформація про наявність документів, що підтверджують відповідність послуг, що робляться, вимогам безпеки в частині пожежної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічних правил і норм і вимог охорони довкілля.
4.2.1.2 Після отримання заявки і заповнення анкети, АК укладає договір із заявником на виконання робіт і формує Експертну комісію для проведення робіт по оцінюванню ЗБС .
4.2.1.3 Голова експертної комісії проводить підготовчі роботи: встановлює терміни проведення експертної оцінки ЗБС, оповіщає про них заявника і членів експертної комісії.
4.2.1.4 Експертна оцінка ЗБС базується на сукупності вимог і критеріїв згідно "Показників для оцінки рейтингів ЗБС".
4.2.1.5 Категорії ЗБС позначаються символом "зірка" і класифікаційною назвою. ЗБС класифікуються по п'яти категоріях:
- Преміум "п'ять зірок" - вища категорія
- Люкс "чотири зірки"
- Комфорт "три зірки"
- Стандарт "дві зірки"
- Економ "одна зірка" - найнижча категорія
4.2.2 Сплата належного членського внеску.
4.2.3 Виїзд інспектора(комісії) на об’єкт, після чого готується попередній звіт.
4.2.4 Після підготовки попереднього звіту на об’єкт виїжджає АК та безпосередньо на об’єкті проводиться експертна оцінка ЗБС, приймається рішення.
4.2.5 Якщо рівень відповідає заявці - складається акт відповідності цього ЗБС рівню, вказаному в заявці. У випадку невідповідності рівня зазначеного у заявці - відсилається відповідь-відмова, а гроші не повертаються.
4.2.6 Результати роботи експертної комісії оформляються актом, який друкується в 3-х екземплярах і підписується головою і членами експертної комісії.
4.2.7 До акту додаються вищезгадані протоколи, підписані членами експертної комісії, а також представником заявника на підтвердження факту ознайомлення з протоколами.
4.2.8 Протоколи друкуються в 3-х екземплярах. Один екземпляр протоколів залишається у заявника. У органі по класифікації залишається 2 екземпляри акту з протоколами.
4.2.9 У разі ухвалення рішення про відмову у видачі Свідоцтва категорії рішення з обов'язковою вказівкою причин відмови спрямовується заявникові не пізніше 30 днів з дня ухвалення рішення АК.

4.3. Свідоцтво категорії видається на термін не більше 5 років.
4.4. Експертний контроль(3 етап) класифікованих ЗБС здійснюється у формі перевірок і встановлюється на увесь період дії Свідоцтва категорії.
4.4.1. Організація проведення перевірок здійснюється органами по класифікації.
4.4.2. Перевірки можуть бути двох видів:
- чергові перевірки;
- позачергові перевірки.
4.4.3. Процедура проведення чергових експертних перевірок визначається АК при ухваленні рішення про атестацію ЗБС.
4.4.4. При проведенні перевірки експерти перевіряють усунення невідповідностей, виявлених в ході попередніх перевірок, але що не вплинули на рішення про видачу/підтвердженні дії сертифікату категорії, а також фіксують невідповідності, що виникли за минулий період. За результатами перевірки орган по класифікації складає акт експертної перевірки і направляє його в АК, яка приймає рішення про підтвердження Свідоцтва категорії. Рішення реєструється та направляється заявникові з повідомленням про вручення.
4.4.5. Позачергові перевірки здійснюються по припису АК в наступних випадках:
- наявність інформації про претензії до банного комплексу, що має Свідоцтво категорії
- істотні зміни в технології надання послуг, в організаційній структурі і кадровому складі банного комплексу, які можуть вплинути на якість послуг, що надаються.
4.4.6. При негативних результатах інспекційної перевірки АК має право прийняти рішення про призупинення або відміну дії Свідоцтва категорії. Рішення спрямовується заявникові з повідомленням про вручення.
4.5. Після закінчення терміну дії Свідоцтва категорії повторна класифікація проводиться в порядку, встановленому в даному положенні.

V. Забезпечення діяльності АК
. Організаційно-технічне, методичне, правове та інше забезпечення діяльності АК здійснює її робочий орган.
5.2. . Координацію діяльності робочого органу АК здійснює її відповідальний секретар.
5.3.Відповідальний секретар підконтрольний та підзвітний голові Комісії.
5.4. Відповідальний секретар:
5.4.1 вживає необхідних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності АК;
5.4.2 виконує доручення Голови АК;
5.4.3 забезпечує належну організацію проведення засідань АК;
5.4.4 забезпечує розроблення порядку проведення засідань АК та рішень АК;
5.4.7. веде документацію, реєстрацію заяв, протоколів. Готує виписки.

VI. Порядок прийняття рішень Комісії
6.1. Формою діяльності АК є її засідання. Засідання АК проводяться в установленому нею порядку.
6.2. За результатами розгляду АК питань, що належать до її компетенції, приймаються рішення.
6.3. Загальна кількість членів АК становить п’ять осіб.
6.4. Рішення АК приймаються більшістю голосів її членів, що були присутні на засіданні Комісії. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому були присутні більше половини членів АК від її затвердженого персонального складу.
6.5. У разі рівного розподілу голосів членів голова АК має право вирішального голосу у прийнятті рішень АК.
6.6. Рішення АК підписуються Головою та затверджуються Асоціацією.

VII. Статус та повноваження членів Комісії
7.1. Члени АК діють на громадських засадах.
7.2. Під час голосування члени АК є рівними, вільними і незалежними у прийняттіними рішень.
7.3. Члени АК мають право:
7.3.1 ініціювати внесення на розгляд АК питань, що належать до її компетенції;
7.3.2 знати дату, час та місце проведення засідань АК;
7.3.3 бути ознайомленими з порядком денним та матеріалами, що виносяться на розгляд АК;
7.3.4 висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження щодо питань, які розглядаються на засіданнях АК;
7.4.Члени АК зобов’язанні:
7.4.1 брати участь у діяльності АК;
7.4.2 бути об'єктивними та неупередженими під час голосування;
7.4.3 завчасно інформувати Комісію про неможливість прибуття на її засідання.
7.5. АК очолює її голова. Головою АК за посадою є Президент Ассоціації.
7.6. Голова АК:
7.6.1 здійснює загальне керівництво діяльністю АК;
7.6.2 відкриває, проводить та закриває засідання АК;
7.6.3 затверджує порядок денний засідань АК;
7.6.4 розподіляє обов'язки між членами АК;
7.6.5 підписує Свідоцтва, рішення, листи та інші документи АК.
7.7.Рішення комісії оскарженню не підлягають

7.8. Всі відповідні документи та рішення АК затверджуються печаткою Асоціації.