ПОЛОЖЕННЯ

про Галузеву Комісію з атестації банного персоналу Асоціації банного бізнесу України.

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм утворення і загальні засади функціонування Галузевої Комісії з атестації банного персоналу Асоціації банного бізнесу України (далі -Комісія), її компетенцію, організацію діяльності, порядок прийняття Комісією рішень, статус і повноваження її членів, інші положення.
1.2. У своїй роботі Комісія керується нормативно-правовими актами, нормативними документами «Асоціації Банного Бізнесу України» (далі – АББУ) та цим Положенням.

II. Механізм утворення та загальні засади функціонування Комісії
2.1. Комісія утворюється та діє при АББУ.
2.2. До складу Комісії входять представники АББУ, «Міжнародної академії Банного Мистецтва (МАкБМ), керівники провідних Банних закладів, медичні працівники, тощо (за їх згодою).
2.3. Персональний склад Комісії, а також зміни до нього затверджуються АББУ.

III. Компетенція Комісії
3.1. До компетенції Комісії належать:
3.1.1 атестація:
3.1.1.1 майстрів банно(лазне)- оздоровчих послуг (далі – майстер);
3.1.1.2 менеджер банно(лазне)- оздоровчих комплексів (далі – менеджер);
3.1.1.3 інструкторів з підготовки майстрів банно(лазне)- оздоровчих послуг (далі – іструктор);
3.1.2 встановлення рівня кваліфікації;
3.1.3 видача, обґрунтована відмова у видачі чи позбавлення
кваліфікаційних сертифікатів (далі - кваліфікаційний сертифікат);
3.1.4 видача дублікатів кваліфікаційних сертифікатів у разі їх втрати або пошкодження;
3.1.5 ведення Реєстру :
3.1.5.1 майстрів, що отримали кваліфікаційний сертифікат;
3.1.5.2менеджерів,що отримали кваліфікаційний сертифікат;
3.1.5.3 інструкторів, що отримали кваліфікаційний сертифікат;
3.1.6 забезпечення оприлюднення списків майстрів та менеджерів, що отримали кваліфікаційний сертифікат, в мережі Інтернет;
3.1.7 ініціювання внесення АББУ змін до цього Положення;
3.1.8 розгляд заяв осіб, що мають намір отримати кваліфікаційний сертифікат;
3.1.9 прийняття рішень стосовно організаційно-технічного, методичного, правового, іншого забезпечення її діяльності та з інших питань, що належать до компетенції Комісії.
3.2. При встановленні рівня кваліфікації Комісія керується кваліфікаційними вимогами для майстрів та менеджерів, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Класифікатор професій ДК 003 2010 р., з урахуванням змін та доповнень, затверджених наказом № 923 від 16.08.2012р. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.).

IV. Забезпечення діяльності Комісії
4.1.Організаційно-технічне, методичне, правове та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює її робочий орган.
4.2. Координацію діяльності робочого органу Комісії здійснює її відповідальний секретар, який є членом Комісії.
4.3. Відповідальний секретар підконтрольний та підзвітний голові Комісії.
4.4. Відповідальний секретар:
4.4.1 вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Комісії;
4.4.2 за дорученням голови Комісії представляє Комісію у відносинах з фізичними та юридичними особами;
4.4.3 виконує доручення голови Комісії;
4.4.4 забезпечує належну організацію проведення засідань Комісії;
4.4.5 забезпечує розроблення порядку проведення засідань Комісії та рішень Комісії;
4.4.6 разом з головою Комісії підписує рішення Комісії.

V. Порядок прийняття рішень Комісії
5.1. Формою діяльності Комісії є її засідання. Засідання Комісії проводяться в установленому нею порядку.
5.2. За результатами розгляду Комісією питань, що належать до її компетенції, приймаються рішення.
5.3. Загальна кількість членів Комісії становить п’ять осіб.
5.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, що були присутні на засіданні Комісії. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому були присутні більше половини членів Комісії від її затвердженого персонального складу.
5.5. У разі рівного розподілу голосів членів голова Комісії має право вирішального голосу у прийнятті рішень Комісією.
5.6. Рішення Комісії підписуються її головою та відповідальним секретарем.

VI. Статус та повноваження членів Комісії
6.1. Члени Комісії діють на громадських засадах.
6.2. Під час голосування члени Комісії є рівними, вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.
6.3. Члени Комісії мають право:
6.3.1 ініціювати внесення на розгляд Комісії питань, що належать до її компетенції;
6.3.2 знати дату, час та місце проведення засідань Комісії;
6.3.3 бути ознайомленими з порядком денним та матеріалами, що виносяться на розгляд Комісії;
6.3.4 висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження тощо з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії;
6.3.5 задавати питання особам, що є присутніми на засіданнях Комісії.
6.4.Члени Комісії повинні:
6.4.1 брати участь у діяльності Комісії;
6.4.2 голосувати на засіданнях Комісії;
6.4.3 бути об'єктивними та неупередженими під час голосування;
6.4.4 завчасно інформувати Комісію про неможливість прибуття на її засідання.
6.5.Комісію очолює її голова. Головою Комісії за посадою є Президент АББУ.
6.6. Голова Комісії:
6.6.1 здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії;
6.6.2 відкриває, проводить та закриває засідання Комісії;
6.6.3 затверджує порядок денний засідань Комісії;
6.6.4 розподіляє обов'язки між членами Комісії;
6.6.5 підписує кваліфікаційні сертифікати, рішення, листи та інші документи Комісії.